Obsah sborníku

Části sborníku (Biologické listy 65(3-4), 2000): Ke stažení v PDF formátu:
Z jiných světů [2_Jine_svety_2000.pdf] (225kB)
Molekulárně-biologické metody [3_Mol_Gen_2000.pdf] (1147kB)
Biochemické a fyzikálně-chemické metody [4_Biochem_2000.pdf] (1468kB)
Cytologické a obecně fyziologické metody [5_Cytol_Fyz_2000.pdf] (996kB)
Další části sborníku: Obsah, Autorský rejstřík, Sponzoři.
Z jiných světů obsah
[2_Jine_svety_2000.pdf]
Fyzikální obraz světa aneb Redukcionismus jako metoda (J. Langer) 149
Inspekce správné laboratorní praxe (J. Liška) 149
Správná laboratorní praxe (B. Němec) 153
Molekulárně-biologické metody obsah
[3_Mol_Gen_2000.pdf]
Od dat k informaci: klonování in silico (F. Cvrčková) 157
Využití soustavy in vitro transkripce, translace a ko-translace (V. Čapková) 161
Jak se vypořádat s problémy při hydrogensiřičitanovém genomovém sekvenování (J. Fulneček) 162
Retardační analýza (J. Fulnečková) 168
Konstrukce částečné chomosomově-specifické knihovny – optimalizace metody (P. Hanáček) 172
Metody identifikace sekvenčně specifických mutantů Arabidopsis thaliana (J. Hejátko) 174
Studium acetylace histonů molekulárně–biologickými metodami (J. Hodurková) 175
Isolace nativních, genově specifických ribonukleoproteinových částic metodou magnetické separace (D. Honys) 177
Metodické aspekty studia methylací DNA a acetylací histonů u pylu (B. Janoušek) 179
Construction of plant BAC libraries (E. Kejnovský) 181
Využití rRNA genů pro detekci cizorodé DNA ve vzorku (A. Kovařík) 184
Fyzická lokalizace DNA sekvencí na rostlinných chromosomech metodou PRINS (M. Kubaláková) 188
Imunodetekce heterochromatinu v interfázních jádrech (M. Lengerová) 190
DNA microarrays: nový nástroj pro studium struktury a exprese genomu (J. Macas) 192
Genomics: Strategies and Methods (V. Pačes) 195
Praktické využití mikrosatelitových markerů při sledování genetické
variability populací (M. Pospíšková)
198
Zjednodušené postupy přípravy vzorků pro PCR a RT PCR (P. Ryšánek) 200
Metody studia struktury chromatinu (E. Sýkorová) 202
Konstrukce DNA knihoven dlouhých insertů klonovaných ve vektoru BAC (J. Šafář) 204
Regulovatelné systémy exprese transgenu u rostlin (M. Šámalová) 207
Produkce rostlinného enzymu v bakteriálních expresních systémech (J. Zouhar) 208
Kvantitativní PCR (RT-PCR) pomocí přístroje LightCycler (P. Žák) 210
Imunohistochemický přístup k řešení molekulárně-biologických problémů (J. Žlůvová) 215
Biochemické a fyzikálně-chemické metody obsah
[4_Biochem_2000.pdf]
Způsoby purifikace rekombinantního proteinu p53 z E.coli (M. Brázdová) 219
Kapilární elektroforesa biologicky aktivních látek (P. Coufal) 222
Rekombinantní protilátky scFv (single- chain variable fragments) - nový přístup k sérologické detekci rostlinných pathogenů (N. Čeřovská) 226
Cytokinin purification: new approaches on old grounds (P. Dobrev) 230
Izolace mitochondrií z rostlinného materiálu (T. Hájek) 232
Organická hmotnostní spektrometrie a její biologické aplikace (V. Havlíček) 233
Srovnání různých metod extrakce, čištění a stanovení cytokininů (K. Hoyerová) 237
Stanovení kyseliny abscisové metodou ELISA (Z. Kadlecová) 238
Vazebné bílkoviny pro cytokininy v semenech obilnin: specifické fyziologické funkce a metodické přístupy (M. Kamínek) 240
ELISA stanovení 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4-D), TLC separace 2,4-D a jejich metabolitů (M. Klemš) 242
Methodical contribution to the quantitative analysis of some organic substances in woody plants (L. Lunáčková) 244
Přehled metod stanovení enzymové aktivity cytokininoxidasy a zeatinreduktasy v rostlinných pletivech (V. Motyka) 245
Extrakce a stanovení aktivity cytokininoxidasy v obilkách pšenice a v kalusové kultuře tabáku (V. Motyka) 248
Crystal structure of a cytokinin-glucoside-specific b-glucosidase from Zea mays (J.Vévodová) 250
Estimation of activity of auxin uptake and efflux carriers in the cells of VBI-0 tobacco strain (E. Zažímalová) 253
Cytologické a obecně fyziologické metody obsah
[5_Cytol_Fyz_2000.pdf]
Měření redoxních potenciálů v rostlině a jejich význam (J. Benada) 259
Detekce viru žluté nekrotické žilkovitosti řepy in situ (L. Burketoá) 263
g-Tubulin v acentrosomálních rostlinných buňkách (V. Cenklová) 266
Metody násobného značení cytoskeletálních struktur ve fluorescenční mikroskopii (E. Dráberová) 266
Preparing plant tissue cryosections for light microscopy–a little improvement (M. Feltlová) 270
Automatizovaná metoda stanovení viability buněk v suspenzní kultuře (M. Fojtová) 273
The use of fluorescent probes and microscopy in the study of physiological processes in plant cell and tissues (S. Halperin) 276
An improved method of Chenopodium rubrum cultivation for studying photoperiodic
flower induction (J. Kolář)
281
Determination of cell cycle stages and quantification of immunolabelling in root tissue
sections using image analysis (M. Ovečka)
283
The study of regeneration of senescent plastids into chloroplasts in Sinapis alba L.
cotyledons (L. Saganová)
285
Testing the permeability of root – wall apoplast (A. Soukup) 287
Využití frakcionace stabilních isotopů 13C a 18O ve fyziologii rostlin, půdní biologii a ekologii (J. Šantrůček) 290
Permeability of intact plant cuticles measured by chlorophyll fluorescence imaging (J. Šantrůček) 295
Použití radioizotopů v biologickém výzkumu (R. Tykva) 298
Dvourozměrná fluorescenční spektroskopie - netradiční metoda pro stanovení viability
rostlinných buněk (R. Vaňková)
299
Stanovení mitotického indexu s ohledem na vliv měsíce (H. Vlašínová) 302
Izolace jader z buněk tabákových linií pro účely detekce jaderně specifických bílkovin (S. Zelenková) 303

Akce se koná za podpory firem