Obsah sborníku

Název sekce: Ke stažení v PDF formátu:
Biochemické přístupy biochemie_1997.pdf (579kB)
Molekulárně-genetické přístupy molgen_1997.pdf (392kB)
Cytologické a obecně fyziologické přístupy cytol_fyz_1997.pdf (571kB)
Dodatek (pozdě dodané příspěvky) obsaženo v kompletním sborníku
Kompletní sborník příspěvků (+seznam účastníků): Methods_1997.pdf (1 586kB)
Biochemické přístupy ke studiu rostlinné buňky obsah
1. Použité metódy stanovenia Peroxizomicinu A1 14
2. Extrakce, čištění a stanovení cytokininů 16
3. Metódy subcelulárnej frakcionácie a ich využitie při štúdiu vnútrobunečnej kompartmentalizácie cytokinínových metabolitov a lokalizácie b-glukozidázy Zm-p60 18
4. Patch-Clamp as a Tool in Plant Physiology 20
5. Detekce PR-proteinů po jejich elektroforetickém dělení 21
6. Strategie elektroforetického dělení bílkovin 24
7. SPOTs- nová technika pro analýzu epitopů protilátek 26
8. Studies of cytokinin biosynthesis and metabolism 28
9. Frakcionace bílkovin z vegetativních částí rostlin na základě jejich rozdílné rozpustnosti 31
10. Izolace a identifikace vnitrobuněčných membrán 34
11. Stanovení rostlinného škrobu modifikovanou antronovou metodou, s využitím chloralhydrátu jako rozpouštědla 39
12. Jak studovat receptory pro rostlinné hormony? 41
13. Stanovení kyseliny abscisové RIA metodou 44
14. Metody analýzy fotosyntetických pigmentů v jehlicích smrku ztepilého Picea abies (L.)KARST. 46
15. Metody stanovení rostlinných hormonů 49
16. Elektroforetická analýza isoenzymů 53
17. Kapilární elektroforetické metody ve fytochemii a fyziologii rostlin 55
18. Biochemické metody používané při studiu fotosyntézy 58
19. Moderní metody hmotnostní spektrometrie (MS) a jejich uplatnění při studiu a analýze látek rostlinného původu 60
20. Izolace protoplastů, inokulace fytoviry a jejich imunodetekce 61
21. Měření katalytické aktivity sacharosasynthasy v in vitro pěstovaných mikrohlízkách bramboru 63
22. Imunoafinitní chromatografie cytokininů 65
Molekulárně-genetické přístupy ke studiu rostlinné buňky obsah
1. Fluorescenční in situ hybridizace 70
2. Detekce repetitivních DNA sekvencí na chromozómech Melandrium album metodou fluorescenční in situ hybridizace 74
3. Analýza struktury DNA a chromatinu 75
4. Mapování 5-metylcytosinů pomocí hydrogensiřičitanového genomového sekvenování 77
5. Způsoby isolace translačně aktivní a neaktivní RNA 81
6. Syntéza a purifikace oligonukleotidů 85
7. Analýza rostlinného genomu pomocí pulzní gelové elektroforézy 87
8. Zkušenosti s ;genetickým analyzátorem ABI PRISM 310 90
9. Metody transformace rostlin pomocí agrobacteria 92
10. Cílená a náhodná mutageneze DNA v podmínkách in vitro - Příklady a použití 95
11. Vnášení genů do rostlin prostřednictvím agrobakteriálních vektorů 98
12. Izolace transgenních buněčných linií u modelové dvoudomé rostliny Melandrium album 101
13. Klonování diferenciálně exprimovaných mRNA 102
14. Analýza DNA v rostlinné taxonomii a ekologii 107
Cytologické a obecně fyziologické přístupy obsah
1. Užití fluorescenčních sond pro in vivo stanovení fyziologických charakteristik rostlinných buněk 112
2. Metódy izolácie eukaryotických fotobiontov z lišajníkov 116
3. Metody cytochemie in situ 118
4. Histochemical localization of aluminium and cell wall substances in maize roots 121
5. Sample preparation for microsporogenesis observation in Karwinskia parvifolia (Rhamnaceae), plant with a high content of secondary metabolites, in TEM 123
6. Studium průduchového aparátu listů analýzou obrazu 125
7. Studium fotosyntézy kyslíkovou elektrodou a PAM fluorometrem 126
8. Stereologické hodnocení ultrastruktury rostlinných buněk 128
9. Analýza obrazu v rostlinné fyziologii 129
10. Rostlinné HeLa buňky? Buněčné linie jako alternativa klasických rostlinných modelů 132
11. Testy životnosti a poškození rostlinných pletiv po působení mrazů 136
12. Biotest na pôsobenie galaktoglukomanánových oligosacharidov v predlžovacom raste indukovanom rastovou látkou 138
13. Histochemické metody při charakterizaci materiálu výplní vodivých pletiv rákosu obecného 140
14. Aplikace konfokální mikroskopie při studiu prostorového uspořádání rostlinného pletiva 145
15. Konfokální laserová skenovací mikroskopie 147
16. Studium struktury chromatinu Gagea lutea pomocí konfokální laserové mikroskopie 150
17. Nový typ víček pro fotoautotrofní in vitro kultury rostlin 152
18. Synchronizace buněčného cyklu u smrku ztepilého /Picea abies ( L.) Karst./ 153
19. Imunochemické metody studia rostlinných chromozómů 154
20. Studium struktury a funkce pohlavních chromozómů Melandrium album pomocí imunocytologických metod 157
Dodatek (pozdě dodané příspěvky) obsah
1. GCG Sequence Analysis Software Package - an Overview
2. Non-invasive monitoring of rhythmic behavior of Chenopodium spp.

Akce se koná za podpory firem